กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกchilistats

 


วิสัยทัศน์
ประชาชนสุขภาพดี  ทุกคนมีบัตรประกันสุขภาพ


พันธกิจ

 1.     จัดให้บริการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ ทุกสิทธิ ครอบคลุมคนไทยทุกคน ในเขตรับผิดชอบ
 2.     ส่งเสริมการทำงานเชิงรุก ร่วมกับทีม HHC 
 3.     บริหารการเงินการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการให้บริการ

 1. ด้านการให้บริการ 
  1.  ขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุม กรณีสิทธิว่าง เด็กแรกเกิด และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล
  2. ให้บริการด้านต่างๆทุกสิทธิ  ดังนี้
   • สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
   • โครงการเบิกจ่ายตรงของสิทธิข้าราชการ
   • สวัสดิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
   • สิทธิประกันสังคม
   • สิทธิ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
   • สิทธิประกันอุบัติเหตุในนักเรียน
   • สิทธิแรงงานต่างด้าว
  3. รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
  4. ให้บริการปรึกษาเรื่องหลักประกันสุขภาพ 
  5. รับขึ้นทะเบียนโครงการเบิกจ่ายตรง   
 2. ด้านการจัดทำข้อมูล 
  1. จัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
  2. จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ
  3. จัดทำข้อมูลการสมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรง
  4. จัดทำข้อมูลประชากร
  5. จัดทำข้อมูลความครอบคลุมของทุกสิทธิ
 3. งานเวชระเบียน
  1. การบริการเวชระเบียน
  2. ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน ทุก 3 เดือน
  3. ดำเนินการและจัดทำแนวทางการเพื่อพัฒนาระบบเวชระเบียน ทั้งเวชระเบียนผู้ป่วยใน และระบบอิเล็คทรอนิคไฟล์=
 4. ด้านการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
  1. ให้การสนับสนุนเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ด้านวิชาการความรู้ บุคลากร และอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
  2. ประสานงานระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิกับหน่วยบริการแม่ข่าย
 5. การวิเคราะห์และดูแลข้อมูลงบประมาณสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  1. จัดทำข้อมูลจัดสรรเงินให้กับเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
  2. จัดทำข้อมูลงบประมาณที่ได้รับโอนจากสปสช. เพื่อให้มีการบริหารจัดการงบประมาณตามเกณฑ์ที่ได้รับ
  3. วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนางานในส่วนต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้องค์กรได้รับงบประมาณตามเกณฑ์
    

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโรงเรียนที่ทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนกับบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลขนอม

 

 

ปีงบประมาณ

จำนวนโรงเรียน

(โรง)

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

จำนวน (คน)

จำนวน (ครั้ง)

จำนวนเงิน (บาท)

จำนวน (คน)

จำนวน (ครั้ง)

จำนวนเงิน (บาท)

2557

7

281

726

210,830

15

15

51,245

2558

10

423

1,325

306,415

12

12

43,031

2559

11

428

1,430

316,942

8

8

24,473

2560

14

ยังไม่สรุป

ยังไม่สรุป

ยังไม่สรุป

ยังไม่สรุป

ยังไม่สรุป

ยังไม่สรุป

     

ข่าวประชาสัมพันธ์ chilistats