กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน

ข่าวแผนกงานประกัน 28-05-2017 2301

ค้นหาวิธีการเพื่อให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

1.  ติดตามผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า   กรณีประสบอุบัติเหตุ  ซึ่งสามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุนักเรียนได้  ให้ใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุนักเรียนแทนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เพื่อให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

2.  ติดต่อ ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ  โดยขอความร่วมมือให้ทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนกับบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลขนอม  โดยผู้รับบริการไม่ต้องสำรองจ่าย 

               -  ในเวลาราชการ  ให้ตรวจสอบสิทธิที่งานประกันสุขภาพ  และเซ็นชื่อยืนยันการมารับบริการ  เพี่อให้โรงพยาบาลขนอมเป็นตัวแทนในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลขนอม

               -  นอกเวลาราชการ  ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและจุดลงทะเบียน  จะมีรายชื่อโรงเรียนที่ทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนกับบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลขนอม  ถ้ามีนักเรียนโรงเรียนดังกล่าวประสบอุบัติเหตุ  ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและจุดลงทะเบียน  จะให้บริการเหมือนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และแนะนำให้มาติดต่อที่งานประกันสุขภาพในวันทำการ  เพื่อเซ็นชื่อยืนยันการมารับบริการ  และให้โรงพยาบาลขนอมเป็นตัวแทนในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลขนอม