กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกchilistats

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบ 2562  คลิก Download

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562  คลิก Download

ประมวลกฎหมายข้าราชการพลเรือน  คลิก Download

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  คลิก Download

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  คลิก Download

ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับย่อภาษาไทย  คลิก Download

แผนยุทธศาสตร์strategyMOPH2019  คลิก Download

นโยบายศาสตราจารย์นายแพทย์-รัชตะ-รัชตะนาวิน  คลิก Download

นโยบายศาสตราจารย์คลินิก-เกียรติคุณ-นายแพทย์ปิยะสกล-สกลสัตยาทร  คลิก Download

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข-โดยนายแพทย์เจษฎา-โชคดารงสุข  คลิก Download

แผนการใช้งบประมาณปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2561  คลิก Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิก Download

รายงานผลการติดตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562  คลิก Download

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  คลิก Download

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จรรยาข้าราชการ  คลิก Download

กรอบแนวทาง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คลิก Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม  คลิก Download

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก Download

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 คลิกแผนกาจจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2563  คลิกแผนจัดซื้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2563  คลิกแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงาน  คลิกแผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ปี2563  คลิกแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2563  คลิกแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุ  คลิกแผนงบลงทุน ปี 2563

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก Download

ประกาศโรงพยาบาลขนอม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.2562 (สขร.1) คลิก Download

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก Download

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ คลิก Download

หัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.2562 (สขร.1) คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.2562 (สขร.1) คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.2563 (สขร.1) คลิก Download

หัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.2563 (สขร.1) คลิก Download

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 คลิก Download

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 คลิก Download

แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการมีผลการประเมินปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง คลิก Download

แนวทางและมาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 คลิก Download

ประกาศโรงพยาบาลขนอม เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของบุคลากร 2563 คลิก Download

ข่าวประชาสัมพันธ์ chilistats