กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกchilistats

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบ 2562  คลิก Download

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562  คลิก Download

ประมวลกฎหมายข้าราชการพลเรือน  คลิก Download

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  คลิก Download

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  คลิก Download

ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับย่อภาษาไทย  คลิก Download

แผนยุทธศาสตร์strategyMOPH2019  คลิก Download

นโยบายศาสตราจารย์นายแพทย์-รัชตะ-รัชตะนาวิน  คลิก Download

นโยบายศาสตราจารย์คลินิก-เกียรติคุณ-นายแพทย์ปิยะสกล-สกลสัตยาทร  คลิก Download

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข-โดยนายแพทย์เจษฎา-โชคดารงสุข  คลิก Download

แผนการใช้งบประมาณปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2561  คลิก Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิก Download

รายงานผลการติดตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562  คลิก Download

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  คลิก Download

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จรรยาข้าราชการ  คลิก Download

กรอบแนวทาง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คลิก Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม  คลิก Download

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก Download

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 คลิกแผนกาจจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2563  คลิกแผนจัดซื้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2563  คลิกแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงาน  คลิกแผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ปี2563  คลิกแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2563  คลิกแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุ  คลิกแผนงบลงทุน ปี 2563

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก Download

ประกาศโรงพยาบาลขนอม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.2562 (สขร.1) คลิก Download

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก Download

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ คลิก Download

หัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.2562 (สขร.1) คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.2562 (สขร.1) คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.2563 (สขร.1) คลิก Download

หัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.2563 (สขร.1) คลิก Download

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 คลิก Download

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 คลิก Download

แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการมีผลการประเมินปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง คลิก Download

แนวทางและมาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 คลิก Download

ประกาศโรงพยาบาลขนอม เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของบุคลากร 2563 คลิก Download

ITA 64_EB8 ข้อ 1 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

ITA 64_EB8 ข้อ2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เม.ย.63-ก.ย.63) คลิก Download

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 คลิก Download

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิก Download

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิก Download

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คลิก Download

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คลิก Download

คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์ คลิก Download

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน คลิก Download

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง ของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิก Download

คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิก Download 

คู่มือการลาข้าราชการ_กรมบัญชีกลาง คลิก Download

คู่มือการสมัครเข้าใช้งาน NonHR คลิก Download

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิก Download

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน คลิก Download

กฎระเบียบเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลิก Download

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 คลิก Download

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 คลิก Download

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์และเว็บเพจ คลิก Download

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน คลิก Download

นโยบายของผู้บริหาร คลิก Download

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิก Download

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปฏิบัติหน้าที่  คลิก Download

หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก Download

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  คลิก Download

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คลิก Download

สรุปแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก Download

แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563  คลิก Download

แสดงแบบสขร.1 เดือน พฤศจิกายน  2563  คลิก Download

หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2564  คลิก Download

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564  คลิก Download

แสดงแบบสขร.1 เดือน ธันวาคม 2563  คลิก Download

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2 ต.ค.63  คลิก Download

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1 พ.ย.63  คลิก Download

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 3 ธ.ค.63  คลิก Download

บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ รายงานการวิเคราห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  คลิก Download

รายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563  คลิก Download

บันทึกข้อความรายวานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  คลิก Download

คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  คลิก Download

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  คลิก Download

หนังสือแจ้งเวียนหลักฐาน  คลิก Download

หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

บันทึกข้อความรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)  คลิก Download

ข่าวประชาสัมพันธ์ chilistats