กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ITA ปีงบประมาณ 2567

25-12-2023 0

ITA 67_MOIT 1 ข้อ 2.1-2.2-2.3. รายงานผลการติดตามดำเนินงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 2567  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 16 - 17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  คลิก Download รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  คลิก Download รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก Download รายละเอียด

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง_กฎกระทรวง 2560  ละเอียด  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT 2  บันทึกขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT3 ข้อ1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT3 ข้อ2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ

(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

(2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

(2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

(2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT3 ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ3.มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน)  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT5 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT5 ข้อ2.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT5 ข้อ2.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT5 ข้อ2.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT5 ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ2(1) มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ2.(2) มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด  

2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 

2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาสITA 67  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ2.(3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ3.(1) มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ3.(2) มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ3.(3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download รายละเอียด