กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกเวชปฏิบัติ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ

 

 

วิสัยทัศน์ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ และรักษาพยาบาลประชาชนในชุมชน ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ อย่างครบถ้วน

 

พันธกิจ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ รักษาพยาบาลประชาชนในชุมชน ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับแบบองค์รวม ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขอบเขตการให้บริการ

 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพและรักษาพยาบาล ประชาชนทุกคนในเขต ตำบลขนอม ตำบลท้องเนียน และประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล ดังนี้

 

 1. บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
  • ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
  • ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
  • ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
  • ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 2. การป้องกันและการรักษาพยาบาล
  • ควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มแม่และเด็ก เช่น การคัดกรองโรคเลือดจาง ธาลัสซีเมีย
  • การป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
 3. การพยาบาลอนามัยชุมชน
  • การประเมินสภาวะ สุขภาพครอบครัว
  • บริการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ (เยี่ยมกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง / ผู้พิการ)
  • ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง (ระยะก่อนเกิดโรค ระยะเกิดโรคและระยะหลังเกิดโรค)

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ

ข่าวกิจกรรม เวชปฏิบัติ