กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกงานบริหาร(ITA)

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบ 2562  คลิก Download

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562  คลิก Download

ประมวลกฎหมายข้าราชการพลเรือน  คลิก Download

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  คลิก Download

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  คลิก Download

ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับย่อภาษาไทย  คลิก Download

แผนยุทธศาสตร์strategyMOPH2019  คลิก Download

นโยบายศาสตราจารย์นายแพทย์-รัชตะ-รัชตะนาวิน  คลิก Download

นโยบายศาสตราจารย์คลินิก-เกียรติคุณ-นายแพทย์ปิยะสกล-สกลสัตยาทร  คลิก Download

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข-โดยนายแพทย์เจษฎา-โชคดารงสุข  คลิก Download

แผนการใช้งบประมาณปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2561  คลิก Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิก Download

รายงานผลการติดตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562  คลิก Download

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  คลิก Download

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จรรยาข้าราชการ  คลิก Download

กรอบแนวทาง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คลิก Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม  คลิก Download

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก Download

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 คลิกแผนกาจจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2563  คลิกแผนจัดซื้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2563  คลิกแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงาน  คลิกแผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ปี2563  คลิกแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2563  คลิกแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุ  คลิกแผนงบลงทุน ปี 2563

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก Download

ประกาศโรงพยาบาลขนอม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.2562 (สขร.1) คลิก Download

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก Download

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ คลิก Download

หัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.2562 (สขร.1) คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.2562 (สขร.1) คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.2563 (สขร.1) คลิก Download

หัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.2563 (สขร.1) คลิก Download

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 คลิก Download

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 คลิก Download

แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการมีผลการประเมินปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง คลิก Download

แนวทางและมาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 คลิก Download

ประกาศโรงพยาบาลขนอม เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของบุคลากร 2563 คลิก Download

ITA 64_EB8 ข้อ 1 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

ITA 64_EB8 ข้อ2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เม.ย.63-ก.ย.63) คลิก Download

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 คลิก Download

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิก Download

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิก Download

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คลิก Download

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คลิก Download

คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์ คลิก Download

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน คลิก Download

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง ของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิก Download

คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิก Download 

คู่มือการลาข้าราชการ_กรมบัญชีกลาง คลิก Download

คู่มือการสมัครเข้าใช้งาน NonHR คลิก Download

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิก Download

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน คลิก Download

กฎระเบียบเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลิก Download

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 คลิก Download

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 คลิก Download

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์และเว็บเพจ คลิก Download

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน คลิก Download

นโยบายของผู้บริหาร คลิก Download

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิก Download

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปฏิบัติหน้าที่  คลิก Download

หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก Download

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  คลิก Download

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คลิก Download

สรุปแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก Download

แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563  คลิก Download

แสดงแบบสขร.1 เดือน พฤศจิกายน  2563  คลิก Download

หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2564  คลิก Download

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564  คลิก Download

แสดงแบบสขร.1 เดือน ธันวาคม 2563  คลิก Download

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2 ต.ค.63  คลิก Download

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1 พ.ย.63  คลิก Download

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 3 ธ.ค.63  คลิก Download

บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ รายงานการวิเคราห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  คลิก Download

รายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563  คลิก Download

บันทึกข้อความรายวานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  คลิก Download

คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  คลิก Download

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  คลิก Download

หนังสือแจ้งเวียนหลักฐาน  คลิก Download

หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

บันทึกข้อความรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)  คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564 (สขร.1)  คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB5  ข้อ1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download 

ITA64_EB3 ข้อ1.บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB4 ข้อ1.1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่ 1ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่ 1ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564  คลิก Download

ITA64_EB17 ข้อ1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download 

ITA64_EB17 ข้อ2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB17 ข้อ3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการ  คลิก Download

ITA64_EB7 ข้อ 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  คลิก Download

ITA64_EB7 ข้อ 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB7 ข้อ 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  คลิก Download

ITA64_EB7 ข้อ 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  คลิก Download

ITA64_EB6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB13 ข้อ1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB13 ข้อ3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  คลิก Download

ITA64_EB13 ข้อ4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูป  คลิก Download

ITA64_EB14 ข้อ.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB14 ข้อ.2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  คลิก Download

ITA64_EB14 ข้อ.3มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  คลิก Download

ITA64_EB14 ข้อ.4หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัต  คลิก Download

ITA64_EB15 ข้อ1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB15 ข้อ2-3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป,มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  คลิก Download

ITA64_EB15 ข้อ4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติ  คลิก Download

ITA64_EB10 ข้อ 1,2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB10 ข้อ3.1 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รอบ 6 เดือน  คลิก Download

ITA64_EB10 ข้อ4.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม  คลิก Download

ITA64_EB16 ข้อ1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  คลิก Download

ITA64_EB16 ข้อ2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB16 ข้อ3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน  คลิก Download

ITA64_EB16 ข้อ4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  คลิก Download

ITA64_EB18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  คลิก Download

ITA64_EB18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน  คลิก Download

ITA64_EB18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  คลิก Download

ITA64_EB24 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download

ITA64_EB24 ข้อ 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download

ITA64_EB24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB24 ข้อ 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download  

ITA64_EB24 ข้อ 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 1.2 โครงการ อบรมเกี่ยวกับ ITA  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  คลิก Download

ITA 64_EB 19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 19 ข้อ 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 19 ข้อ 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 19 ข้อ 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 20  ข้อ 1. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 20  ข้อ 2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 20  ข้อ 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  คลิก Download

ITA 64_EB 20  ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  คลิก Download

ITA 64_EB23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG  คลิก Download

ITA 64_EB23 ข้อ 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG  คลิก Download

ITA 64_EB23 ข้อ 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG  คลิก Download

ITA 64_EB23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 1.2 โครงการ  กิจกรรม  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 2. รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 3. รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 4-6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2564  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2564  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2564  คลิก Download

ITA64_EB3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ์้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA 64_EB18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12) คลิก Download

ITA 64_EB18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  คลิก Download

ITA 64_EB18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 12 เดือน  คลิก Download

ITA 64_EB18 ข้อ2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม 2564  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน สิงหาคม 2564  คลิก Download

ITA64_EB10 ข้อ3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564) คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ4.1 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ  คลิก Download

ITA ปี 2565

9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  คลิก Download

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก Download

15-16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  คลิก Download

MOIT 1 - ข้อ 1.1 - ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน  คลิก Download

MOIT 1 - ข้อ 1.4 - ข้อ 2.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

MOIT 1 - ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปี 2564  คลิก Download

MOIT 2 - ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหารปีงบประมาณ 2565  คลิก Download

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  คลิก Download

คำสั่ง ในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  คลิก Download

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564  คลิก Download

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  คลิก Download

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

MOIT2 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  คลิก Download

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิก Download

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  คลิก Download

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 คลิก Download

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)  คลิก Download

MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

MOIT4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

(1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

(1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน  คลิก Download

(1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)  คลิก Download

(1.4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  คลิก Download

(1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา

(2.1.) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

(2.2.) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิก Download

2.2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส  คลิก Download

2.2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส  คลิก Download

(2.3.) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

(3.1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 คลิก Download

(3.2) มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 คลิก Download

(3.3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

MOIT5 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 ดังนี้

2.1 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564  คลิก Download

2.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564  คลิก Download

2.3 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564  คลิก Download

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT5 สขร.1เดือนมกราคม 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT5 สขร.1เดือนกุมภาพันธ์  2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT5 สขร.1เดือนมีนาคม 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT5(1)ไตรมาสที่2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  คลิก Download

ITA 65_MOIT5(3)ไตรมาสที่2 แบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA 65_MOIT4(2)1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร  คลิก Download

ITA 65_MOIT4(2)2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก Download

ITA 65_MOIT4(2)3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  คลิก Download

ITA 65_MOIT13ไตรมาสที่2(1)บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่  คลิก Download

ITA 65_MOIT13ไตรมาสที่2(2)มาตรการการป้องกันการรับสินบน  คลิก Download

ITA 65_MOIT13ไตรมาสที่2(3)หนังสือแจ้งเวียน  คลิก Download

ITA 65_MOIT13ไตรมาสที่2(4)แบบฟอร์มการเผยแพร่  คลิก Download

ITA 65_MOIT14ไตรมาสที่2(1)บันทึกข้อความประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ  คลิก Download

ITA 65_MOIT14ไตรมาสที่2(2)ประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติ  คลิก Download

ITA 65_MOIT14ไตรมาสที่2(3)หนังสือแจ้งเวียน  คลิก Download

ITA 65_MOIT14ไตรมาสที่2(4)ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  คลิก Download

ITA 65_MOIT14ไตรมาสที่2(5)ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่  คลิก Download

ITA 65_MOIT14ไตรมาสที่2(6)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  คลิก Download

ITA 65_MOIT15(1)บันทึกข้อความลงนาม และขออนุญาตเผยแพร่  คลิก Download

ITA 65_MOIT15(2)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  คลิก Download

ITA 65_MOIT15(3)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  คลิก Download

ITA 65_MOIT15(4)หนังสือแจ้งเวียน  คลิก Download

ITA 65_MOIT15(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่  คลิก Download

ITA 65_MOIT10(1)คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT10(2)คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ  คลิก Download

ITA 65_MOIT10(2.1)แผนผังขั้นตอน  คลิก Download

ITA 65_MOIT10(2.2)การตอบสนอง  คลิก Download

ITA 65_MOIT10(3)หลักฐานช่องทางผ่านระบบ  คลิก Download

ITA 65_MOIT10(4)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  คลิก Download

ITA 65_MOIT11ไตรมาสที่2(1)ยันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทราบ 15 วัน  คลิก Download

ITA 65_MOIT11ไตรมาสที่2(2)บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  คลิก Download

ITA 65_MOIT11(3.1)สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT11(3.2)สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก Download

ITA 65_MOIT11(4)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  คลิก Download

ITA 65_MOIT6 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT6 ข้อ 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT6 ข้อ 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT6 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT6 ข้อ 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิก Download

ITA 65_MOIT6 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนาม  คลิก Download

ITA 65_MOIT7 ข้อ 2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  คลิก Download

ITA 65_MOIT7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  คลิก Download

ITA 65_MOIT7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT7 ข้อ 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT8 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก  คลิก Download

ITA 65_MOIT8 ข้อ 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร  คลิก Download

ITA 65_MOIT8 ข้อ 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT16 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ อนุมัติและลงนามในแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  คลิก Download

ITA 65_MOIT16 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT16 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์_แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ  คลิก Download

ITA 65_MOIT16 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT16 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT16 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  คลิก Download

ITA 65_MOIT17 ข้อ 1.1 ข้อ1.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT17 ข้อ 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT17 ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT17 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT20 ข้อ 1.1 ข้อ 1.3 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  คลิก Download

ITA 65_MOIT20 ข้อ 1.2  มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS  คลิก Download

ITA 65_MOIT22 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย  งาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  คลิก Download

ITA 65_MOIT22 ข้อ2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT22 ข้อ3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน  คลิก Download

ITA 65_MOIT22 ข้อ4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  คลิก Download

ITA 65_MOIT23 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT23 ข้อ 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT23 ข้อ 3  คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT23 ข้อ 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันฯ  คลิก Download

ITA 65_MOIT 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ  คลิก Download

ITA 65_MOIT 12 ข้อ 2. รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ  คลิก Download

ITA 65_MOIT 12 ข้อ 3. รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ  คลิก Download

ITA 65_MOIT 12 ข้อ 4 และ ข้อ 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT 12 ข้อ 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  คลิก Download

ITA 65_MOIT 12 ข้อ 7 แบบฟอร์มขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT12 ข้อ 1.2 โครงการ  คลิก Download

ITA 65_MOIT 8 ข้อ 1-4 (ไตรมาส 3)มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT 8 ข้อ 2 (ไตรมาส 3) ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก  คลิก Download

ITA 65_MOIT 8 ข้อ 3. (ไตรมาส 3) มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร  คลิก Download

ITA 65_MOIT 18 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT 18 ข้อ 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT 18 ข้อ 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT 18 ข้อ 4.-5 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT9,21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ  คลิก Download

ITA 65_MOIT9,21 ข้อ 1.2 โครงการ อบรมเกี่ยวกับ ITA  คลิก Download

ITA 65_MOIT9,21 ข้อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT9,21 ข้อ 3 -6 ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการอบรม และสั่งการให้นำรายละเอียดเผยแพร่  คลิก Download

ITA 65_MOIT9,21 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT9,21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  คลิก Download

ITA 65_MOIT19 ข้อ 1.-5 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT19 ข้อ 2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT19 ข้อ 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  คลิก Download

ITA 65_MOIT19 ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  คลิก Download

ITA 65_MOIT19_Strong ข้อ 2.1 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG  คลิก Download

ITA 65_MOIT19_Strong ข้อ 2.2 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG  คลิก Download

ITA 65_MOIT19_Strong ข้อ 2.3 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG  คลิก Download

ITA 65_MOIT19_Strong ข้อ 2.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA 65_MOIT4 ข้อ2(1)มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT4 ข้อ2(2)มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  คลิก Download

ITA 65_MOIT4 ข้อ2(3)มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT5 ไตรมาสที่ 3 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT5 ไตรมาสที่ 3 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT5 ไตรมาสที่ 3 สขร.1 เดือน เมษายน 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT5 ไตรมาสที่ 3 สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT5 ไตรมาสที่ 3 สขร.1 เดือน มิถุนายน 2565  คลิก Download

ITA 65_MOIT20 ไตรสมาส 4 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  คลิก Download

ITA 65_MOIT17 ข้อ 3.1 ข้อ3.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT17 ข้อ 3.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT17 ข้อ 4.1 ข้อ 4.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65_MOIT17 ข้อ 4.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 65-ไตรมาส 4 MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไข  ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download

MOIT11ไตรมาส4 (1) มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  คลิก Download

MOIT11ไตรมาส4 (2)  มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  คลิก Download

MOIT11ไตรมาส4(3.1) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

MOIT11ไตรมาส4(3.2) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก Download

MOIT11ไตรมาส4(4) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

MOIT4ไตรมาส4ข้อ2(1) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

MOIT4ไตรมาส4ข้อ2(2) มีรายงานผลการงบลงทุน งบดำเนินงานทุกไตรมาส  คลิก Download

MOIT4ไตรมาส4ข้อ2(2) มีรายงานผลการงบลงทุน งบดำเนินงานทุกไตรมาส  คลิก Download

MOIT4ไตรมาส4ข้อ2(1) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

MOIT4ไตรมาส4ข้อ2(2) มีรายงานผลการงบลงทุน งบดำเนินงานทุกไตรมาส  คลิก Download

MOIT4ไตรมาส4ข้อ2(3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

MOIT5ไตรมาส4(1) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ คลิก Download

MOIT5ไตรมาส4(2) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  คลิก Download

MOIT5ไตรมาส4(3) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  คลิก Download

MOIT5 ไตรมาส 4 สขร.1 เดือน สิงหาคม 2565  คลิก Download

MOIT5 ไตรมาส4 สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2565  คลิก Download

MOIT5 ไตรมาส4 สขร.1 เดือน กันยายน 2565  คลิก Download

MOIT13ไตรมาส4(1) มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  คลิก Download

MOIT13ไตรมาส4(2) มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ  คลิก Download

MOIT13ไตรมาส4(3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

MOIT14ไตรมาส4(1) มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด  คลิก Download

MOIT14ไตรมาส4(2) มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม  คลิก Download

MOIT14ไตรมาส4(3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงาน ปี 2566  คลิก Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โลมาสีชมพู ของ โรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

ITA 66_MOIT1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง และกรอบแนวทาง+ขึ้นเว็บไซต์  คลิก Download

ITA 66_MOIT1 ข้อ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  คลิก Download

ITA 66_MOIT1 ข้อ 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล  คลิก Download

ITA 66_MOIT1 ข้อ 1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA 66_MOIT1 ข้อ 2.2.บันทึกข้อความ + รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหารปีงบประมาณ 2566  คลิก Download

ITA 66_MOIT2 ข้อ 6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม  คลิก Download

ITA 66_MOIT2 ข้อ 8. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และเป้าหมายโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

ITA 66_MOIT2 ข้อ 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 2566  คลิก Download

ITA 66_MOIT2 ข้อ 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA66_MOIT5 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565  คลิก Download

ITA66_MOIT5 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2565  คลิก Download

ITA66_MOIT5 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2565  คลิก Download

ITA66_MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ1(1)มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ1(2)หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ1(3)แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ1(4)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ1(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ2(1)บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ2(2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ2(3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ3(1)มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ3(2)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก Download

ITA66_MOIT4ข้อ3(3)มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA 66_MOIT ข้อ 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA66_MOIT2 ข้อ18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  คลิก Download

ITA66_MOIT2 ข้อ18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  คลิก Download

ITA66_MOIT2 ข้อ18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  คลิก Download

ITA66_MOIT2 ข้อ18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก Download

ITA66_MOIT2 ข้อ18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)  คลิก Download

ITA66_MOIT3 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  คลิก Download

ITA66_MOIT3 ข้อ2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download

ITA66_MOIT3 ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA 66_MOIT6 ข้อ 1.1 - 1.3 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก Download

ITA 66_MOIT6 ข้อ 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก Download

ITA 66_MOIT6 ข้อ 2.1 - 2.3 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก Download

ITA 66_MOIT6 ข้อ 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 2.1)  คลิก Download

ITA 66_MOIT7 ข้อ 1 - ข้อ 4 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT7 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก  คลิก Download

ITA 66_MOIT7 ข้อ 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร  คลิก Download

ITA 66_MOIT15 ข้อ 1.1 - 1.3 บันทึกข้อความ อนุมัติและลงนามในแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ  คลิก Download

ITA 66_MOIT15 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download

ITA 66_MOIT15 ข้อ 2.1-2.3 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT15 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงาน ปี 2566  คลิก Download

ITA 66_MOIT16 ข้อ 1.1 ข้อ1.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT16 ข้อ 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT16 ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT16 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT19ข้อ 1.1-1.3 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ  คลิก Download

ITA 66_MOIT19ข้อ 1.2มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS  คลิก Download

ITA 66_MOIT21 ข้อ 1. - ข้อ 5 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  คลิก Download

ITA 66_MOIT21 ข้อ2. มีประกาศเจตนารมณ์ ของผู้บริหารสูงสุด 3 ฉบับ  คลิก Download

ITA 66_MOIT21 ข้อ3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน  คลิก Download

ITA 66_MOIT21 ข้อ4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  คลิก Download

ITA66_MOIT2 ไตรมาส2 ข้อ16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  คลิก Download

ITA66_MOIT2 ไตรมาส2 ข้อ17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ  คลิก Download

ITA66_MOIT4ไตรมาส2 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผล  คลิก Download

ITA66_MOIT4ไตรมาส2 ข้อ 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก Download

ITA66_MOIT4ไตรมาส2 ข้อ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA66_MOIT5 ไตรมาสที่2 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2  คลิก Download

ITA66_MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT5 ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA66_MOIT10 ไตรมาส2 ข้อ 1 บันทึกข้อความที่บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  คลิก Download

ITA66_MOIT10 ไตรมาส2 ข้อ2.1 สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  คลิก Download

ITA66_MOIT10 ไตรมาส2 ข้อ2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ  คลิก Download

ITA66_MOIT10 ไตรมาส2 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่ายเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA66_MOIT12 ไตรมาส2ข้อ(1)บันทึกข้อความ มาตรการป้องกันการรับสินบน  คลิก Download

ITA66_MOIT12ไตรมาส2MOIT12ข้อ(2)มาตรการป้องกันการรับสินบน  คลิก Download

ITA66_MOIT12ไตรมาส2ข้อ(3)บันทึกข้อความ หนังสือเวียน  คลิก Download

ITA66_MOIT12ไตรมาส2ข้อ(4)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA66_MOIT14ไตรมาส2ข้อ(1)บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA66_MOIT14ไตรมาส2ข้อ(2)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  คลิก Download

ITA66_MOIT14ไตรมาส2ข้อ(3)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  คลิก Download

ITA66_MOIT14ไตรมาส2ข้อ(4) หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ  คลิก Download

ITA66_MOIT14ไตรมาส2ข้อ (5) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT22 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT22 ข้อ 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันฯ  คลิก Download

การรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565  คลิก Download

1. ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  คลิก Download

3. DUE มกราคม 2565  คลิก Download

4. 6.2 บันทึกผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด  คลิก Download

5.1 แบบฟอร์มนำเสนอยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

5.2 รายงานอัตราส่วน และการจัดซื้อยา  คลิก Download

6. คำสั่ง รพ.แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด  คลิก Download

ITA66_MOIT4ไตรมาส3 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผล  คลิก Download

ITA66_MOIT4ไตรมาส3 ข้อ 2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก Download

ITA66_MOIT4ไตรมาส3 ข้อ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA66_MOIT5ไตรมาส3(1) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  คลิก Download

ITA66_MOIT5ไตรมาส3(2) สขร.1 เดือน เมษายน 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT5ไตรมาส3(2) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT5ไตรมาส3(2) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT5ไตรมาส3(3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT 7_ไตรมาส3 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT 7_ไตรมาส3 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก  คลิก Download

ITA 66_MOIT 7_ไตรมาส3 ข้อ 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร  คลิก Download

ITA 66_MOIT 7_ไตรมาส3 ข้อ 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT 11 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ  คลิก Download

ITA 66_MOIT 11 ข้อ 1.2 โครงการ  คลิก Download

ITA 66_MOIT 11 ข้อ 2. รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ  คลิก Download

ITA 66_MOIT 11 ข้อ 3. รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ  คลิก Download

ITA 66_MOIT 11 ข้อ 4 และ ข้อ 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT 11 ข้อ 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจ  คลิก Download

ITA 66_MOIT 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการ  คลิก Download

ITA 66_MOIT 13 ข้อ 2 รายงานการประเมิน จาก Google Forms  คลิก Download

ITA 66_MOIT 13 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT8,20 ข้อ 3 ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการอบรม และสั่งการให้นำรายละเอียดเผยแพร่  คลิก Download

ITA 66_MOIT8,20 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  คลิก Download

ITA 66_MOIT8,20 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ  คลิก Download

ITA 66_MOIT8,20 ข้อ 1.2 โครงการ อบรมเกี่ยวกับ ITA  คลิก Download

ITA 66_MOIT8,20 ข้อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT8,20 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 66_MOIT22_ไตรมาส4 ข้อ 1. รับทราบการรายงานการกากับติดตามมาตรการการป้องกัน  คลิก Download

ITA 66_MOIT22_ไตรมาส4 ข้อ 2. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  คลิก Download

ITA66_MOIT17ไตรมาส4 (1) มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผล  คลิก Download

ITA66_MOIT17ไตรมาส4 (2) มีรายงานผลการดำเนินตามแผนบริหารความะสี่ยง  คลิก Download

ITA66_MOIT17ไตรมาส4 (3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download

ITA 66_MOIT16 ข้อ 2.2 ไตรมาส 4 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน.docx  คลิก Download 

ITA 66_MOIT16 ข้อ 1.1 ข้อ1.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ไตรมาส 4(2566)  คลิก Download

ITA 66_MOIT16 ข้อ 1.2 ไตรมาส 4 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  คลิก Download

ITA 66_MOIT16 ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ไตรมาส 4(2566)  คลิก Download

ITA 66_MOIT19 ไตรมาส 4 ข้อ 1.1-ข้อ 1.3 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ  คลิก Download

ITA 66_MOIT19 ไตรมาส 4 ข้อ 1.2มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS  คลิก Download

ITA66_MOIT4ไตรมาส4ข้อ2(1) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA66_MOIT4ไตรมาส4ข้อ2(2) มีรายงานผลการงบลงทุน งบดำเนินงานทุกไตรมาส  คลิก Download

ITA66_MOIT4ไตรมาส4ข้อ2(3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA66_MOIT5ไตรมาส4ข้อ(1) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  คลิก Download

ITA66_MOIT5ไตรมาส 4 ข้อ(2)สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT5ไตรมาส4 ข้อ(2)สขร.1 เดือน สิงหาคม 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT5ไตรมาส4 ข้อ(2)สขร.1 เดือน กันยายน 2566  คลิก Download

ITA66_MOIT5ไตรมาส4ข้อ(3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA66_MOIT10ไตรมาส4ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  คลิก Download

ITA66_MOIT10ไตรมาส 4 ข้อ2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน คลิก Download

TA66_MOIT10ไตรมาส4 ข้อ2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก Download

ITA66_MOIT10ไตรมาส4ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

ITA66_MOIT12ไตรมาส4(1) มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ คลิก Download

ITA66_MOIT12ไตรมาส4(2) มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ  คลิก Download

ITA66_MOIT12ไตรมาส4 (3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA67_MOIT15 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

การรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566  คลิก Download

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหาร(ITA)