กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในโรงพยาบาล

01-06-2017 0

เบอร์โทร : 075-529033,075-529507  เบอร์ Fax : 075-529508
เบอร์ต่อภายใน ห้อง/แผนก/งาน เบอร์ต่อภายใน ห้อง/แผนก/งาน
101 ผู้ป่วยนอก (ซักประวัติ) 122 ห้องพยาบาลตึกพิเศษชั้น 2
102 หน้าห้องตรวจโรค 123 ห้องพยาบาลตึกพิเศษชั้น 3
103 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 124 ห้องพยาบาลตึกพิเศษชั้น 4
104 ห้องชันสูตร (LAB) 125 งานโรงครัว
105 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 126 งานซักฟอก
106 ห้องเก็บเงิน 127 ห้องจ่ายกลาง
107 ห้องฉุกเฉิน 128 ห้องหัวหน้างานจ่ายกลาง
108 ห้องทันตกรรม 129 คลังเวชภัณฑ์
109 ห้องคลอด 130 ห้องช่างซ่อมบำรุง
110 ห้องผ่าตัด 131 เตาเผาขยะ
111 ห้อง X-RAY 132 ห้องเวชปฏิบัติฯ
112 ห้องสุขศึกษา - ยาเสพติด 133 ห้องควบคุมโรค
113 ผู้ป่วยในสามัญ 134 ห้องกายภาพ
114 งานประกัน (เก่า) 135 ห้องแพทย์แผนไทย
115 สาธารณสุขอำเภอ 136 ห้องหัวหน้าบริหาร
116 งานประกัันสุขภาพ (งานบัตร) 137 งานพัสดุ
117 งานประกันสุขภาพ (หัวหน้า) 138 งานการเงิบและบัญชี
118 คลีนิกเรื้อรัง 139 หน้าห้องประชุมชั้น 2
119 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 140 ห้องผู้อำนวยการ
120 ศูนย์ IT 141 ศูนย์ยานพาหนะ
121 ห้องพยาบาลตึกพิเศษชั้น 1 142 ห้องแพทย์แผนไทย(เก่า)