กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกทันตกรรม

ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลขนอม

วิสัยทัศน์ : บริการทันตกรรมได้มาตรฐาน

 

 

ขอบเขตการให้บริการ

1.ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ทั้งในส่วนทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมประดิษฐ์ รักษารากฟัน ศัลยศาสตร์ช่องปาก และเวชศาสตร์ช่องปาก

2. ให้บริการในด้านส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ โดยครอบคลุมประชากรในกลุ่มหญิงมีครรภ์ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเริ้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง

3.ให้บริการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ รพ.สตบ้านเขาหัวช้าง และ รพ.สต.บ้านท่าจันทร์

เดือนละ 2 ครั้ง

4.ให้ความรู้ทางทันตสุขภาพแก่หน่วยงาน ชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน รวม 21 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง

 

ทันตแพทย์

1. นายสัณห์ วีระภัทรานนท์

2. นายอดิเรก อนุสนธิ์อดิสัย

3. นางสาวสุจิรา พิชัยยุทธ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นางนฤมล สุทธิช่วย

2.นางจีรวรรณ จิตแจ่ม

3. นางกชพรรณ ใจเพียร

4.นางสาวอุไรวรรณ ไพรินทร์

5.นายภิรมย์ มีคลัง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1. นางอุมาพร ใจสนุก

 

ตารางการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ บริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ วันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 -20.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันตกรรม