กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ITA สสอ.ขนอม 63

03-09-2020 873

EB1 

 1. รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563

EB4

 1. รายงานผลการจัดหาพัสดุไตรมาส 2-3 (รอบเดือน มกราคม- มีนาคม 2563 และ เมษายน-มิถุนายน2563 (สขร.1)  แบบ สขร_ 1 ไตรมาส2  แบบ สขร_ 1 ไตรมาส3

EB5

 1. รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ 2563  

EB6

 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563  

EB7

 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563  

EB12

 1. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี   งบประมาณ 2563       

EB13

 1. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม  เรื่องมาตรการการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14

 1. ประกาศข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม(รอบที่ 1)  ปีงบประมาณ 2563  
 2. ประกาศข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม(รอบที่ 2)  ปีงบประมาณ 2563  

EB15

 1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ปีงบประมาณ 2563

EB16

 1. คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2563
 2. คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563
 3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3) ปีงบประมาณ 2563

EB17

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม สอดส่อง กำกับดูแลการรับสินบน
 2. ประกาศมาตรป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่างๆ
 3. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. ประกาศป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
 5. ประกาศป้องกันการทุจริต การแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
 6. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่กำหนด
 7. มาตรการการรับของแถม
 8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อยา
 9. หนังสือแจ้งมาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบน
 10. แนวทางปฏิบัติการรับของแถม

EB18

 1. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ปี 2563

EB19

 1. ประกาศจัดตั้งกลุ่ม khanom- honest
 2. ระเบียบกลุ่ม
 3. รายงานการประชุมกลุ่ม
 4. รายงานแผนปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาความโปร่งใส่
 5. หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม

EB20

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

และจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 2. หนังสือขอเชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ  ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
 4. หนังสือเสนอรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 5. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

EB21

 1. บันทึกขอกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 2. กรอบแนวทางป้องกันประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 3. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง
 4. คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 5. บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22

 1. บันทึกขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 2. ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 3. ภาพถ่ายการประชุม
 4. บันทึกรายงานผลการดำเนินงานและสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 5. รายงานผลการดำเนินงานและสรุปรายงานผลการดำเนินกิกรรม และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

EB23

 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563
 2. หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563
 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2563
 4. หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2563
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม

EB24

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 2. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ     มิชอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในไตรมาส 2
 3. รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 4. บันทึกรายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 5. บันทึกรายงานแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB25

 1. บันทึกลงนามในกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 3. หลักฐานการประชุมชี้แจง หนังสือเชิญ
 4. หนังสือเจ้งเวียนรพ.สต.
 5. รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 6. คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวีธีเฉพาะเจาะจง

EB26

 1. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวกการยื่นขออนุญาตผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)