กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ITA สสอ.ขนอม

19-06-2020 647

EB1

เผยแพร่

EB2

วิเคาระห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ต.ค.-ธ.ค.62

ประกาศ-สสอ.ขนอม-กรอบ-โปร่งใส-พัสดุ-63

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานฯ

แนวทางตรวจสอบบุคคลบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือกระทรวง

EB3

หนังสือด่วนที่สุด-ที่-กค-0405.4ว.322-ลงวันที่-24-สิงหาคม-2560

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

EB4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ต.ค.62-มี.ค.63

EB8

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

บันทึกสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

EB10

แผนปฏิบัติการ-งวดที่-2-ปี-2563

แผนปฏิบัติการ-งวดที่-1-ปี-2563

EB11

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติรายชการปี-2562

แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี