กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ITA 2562 สสอ ขนอม

22-06-2019 261

รายละเอียด ITA 2562 สสอ ขนอม

รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คลิก Download

รายงานสรุปการดำเนินโครงการ คลิก Download

ประกาศว่าด้วยแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

แผนปฎิบัติการงบดำเนินงาน-ปี-62 คลิก Download

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ-ปี-๒๕๖๑ คลิก Download

ความก้าวหน้าการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการ คลิก Download

รายงานสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน คลิก Download

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ” คลิก Download

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน คลิก Download

รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

ปี ๒๕๖๒ คลิก Download

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คลิก Download