กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Khanom Hospital ITA 2561

28-06-2018 223

เอกสารประกอบ

กฏกระทรวง download

คู่มือการบริหารเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน download

คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้อยทุกข์ download

แผนบริหารความเสี่ยง download

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ download

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง download

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง Download

คูมือบรูณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกรรมสุขภาพ Download

คูมือแนวทาง/สื่อ ปรับเปลี่ยนพฤตกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน Download