กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

โรงพยาบาลขนอม ประกาศเจตนารมย์

21-03-2018 303

โรงพยาบาลขนอม นำโดยนายแพทย์สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนอม ประกาศเจตนารมย์

" โรงพยาบาลคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น " ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข