กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกกายภาพบำบัด

 

วิสัยทัศน์
ผู้รับบริการได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 


พันธกิจ
ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ         


ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้พิการในชุมชนและประชาชนทั่วไป

  • งานรักษา: ให้บริการบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียนเลือด ภาวะทางประสาทวิทยาและกุมารเวชศาสตร์ ครอบคลุมเวลา 08.30-16.30 น.ในวันและเวลาราชการ คลินิกนอกเวลาราชการ ครอบคลุมเวลา 16.30-20.30 ทุกวันราชการ            
  • งานส่งเสริมและป้องกัน: การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกายตนเองในประชาชนที่มีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มพิการและอื่นๆโดยครอบคลุมตลอดปีงบประมาณ           
  • งานฟื้นฟูสมรรถภาพ: ให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
  • งานกายภาพบำบัดชุมชน: ให้บริการทางกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพทุกวันอังคารและพฤหัสบดีครอบคลุมเวลา 13.00-16.30 น.
ข่าวกิจกรรม กายภาพบำบัด
กำลังปรับปรุงข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์ กายภาพบำบัด
กำลังปรับปรุงข้อมูล