กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนก���������������������������(ITA)

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบ 2562  คลิก Download

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562  คลิก Download

ประมวลกฎหมายข้าราชการพลเรือน  คลิก Download

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  คลิก Download

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  คลิก Download

ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับย่อภาษาไทย  คลิก Download

แผนยุทธศาสตร์strategyMOPH2019  คลิก Download

นโยบายศาสตราจารย์นายแพทย์-รัชตะ-รัชตะนาวิน  คลิก Download

นโยบายศาสตราจารย์คลินิก-เกียรติคุณ-นายแพทย์ปิยะสกล-สกลสัตยาทร  คลิก Download

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข-โดยนายแพทย์เจษฎา-โชคดารงสุข  คลิก Download

แผนการใช้งบประมาณปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2561  คลิก Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิก Download

รายงานผลการติดตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562  คลิก Download

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  คลิก Download

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จรรยาข้าราชการ  คลิก Download

กรอบแนวทาง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คลิก Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม  คลิก Download

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก Download

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 คลิกแผนกาจจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2563  คลิกแผนจัดซื้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2563  คลิกแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงาน  คลิกแผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ปี2563  คลิกแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2563  คลิกแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุ  คลิกแผนงบลงทุน ปี 2563

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก Download

ประกาศโรงพยาบาลขนอม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.2562 (สขร.1) คลิก Download

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก Download

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ คลิก Download

หัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.2562 (สขร.1) คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.2562 (สขร.1) คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.2563 (สขร.1) คลิก Download

หัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.2563 (สขร.1) คลิก Download

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 คลิก Download

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 คลิก Download

แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการมีผลการประเมินปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง คลิก Download

แนวทางและมาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 คลิก Download

ประกาศโรงพยาบาลขนอม เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของบุคลากร 2563 คลิก Download

ITA 64_EB8 ข้อ 1 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

ITA 64_EB8 ข้อ2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เม.ย.63-ก.ย.63) คลิก Download

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 คลิก Download

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิก Download

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิก Download

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คลิก Download

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คลิก Download

คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์ คลิก Download

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน คลิก Download

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง ของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิก Download

คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิก Download 

คู่มือการลาข้าราชการ_กรมบัญชีกลาง คลิก Download

คู่มือการสมัครเข้าใช้งาน NonHR คลิก Download

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิก Download

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน คลิก Download

กฎระเบียบเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลิก Download

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 คลิก Download

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 คลิก Download

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์และเว็บเพจ คลิก Download

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน คลิก Download

นโยบายของผู้บริหาร คลิก Download

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิก Download

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปฏิบัติหน้าที่  คลิก Download

หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก Download

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  คลิก Download

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คลิก Download

สรุปแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก Download

แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563  คลิก Download

แสดงแบบสขร.1 เดือน พฤศจิกายน  2563  คลิก Download

หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2564  คลิก Download

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564  คลิก Download

แสดงแบบสขร.1 เดือน ธันวาคม 2563  คลิก Download

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2 ต.ค.63  คลิก Download

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1 พ.ย.63  คลิก Download

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 3 ธ.ค.63  คลิก Download

บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ รายงานการวิเคราห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  คลิก Download

รายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563  คลิก Download

บันทึกข้อความรายวานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  คลิก Download

คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  คลิก Download

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  คลิก Download

หนังสือแจ้งเวียนหลักฐาน  คลิก Download

หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

บันทึกข้อความรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)  คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564 (สขร.1)  คลิก Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB5  ข้อ1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download 

ITA64_EB3 ข้อ1.บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB4 ข้อ1.1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่ 1ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่ 1ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564  คลิก Download

ITA64_EB17 ข้อ1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download 

ITA64_EB17 ข้อ2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB17 ข้อ3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการ  คลิก Download

ITA64_EB7 ข้อ 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  คลิก Download

ITA64_EB7 ข้อ 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB7 ข้อ 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  คลิก Download

ITA64_EB7 ข้อ 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  คลิก Download

ITA64_EB6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB13 ข้อ1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB13 ข้อ3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  คลิก Download

ITA64_EB13 ข้อ4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูป  คลิก Download

ITA64_EB14 ข้อ.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB14 ข้อ.2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  คลิก Download

ITA64_EB14 ข้อ.3มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  คลิก Download

ITA64_EB14 ข้อ.4หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัต  คลิก Download

ITA64_EB15 ข้อ1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB15 ข้อ2-3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป,มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  คลิก Download

ITA64_EB15 ข้อ4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติ  คลิก Download

ITA64_EB10 ข้อ 1,2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB10 ข้อ3.1 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รอบ 6 เดือน  คลิก Download

ITA64_EB10 ข้อ4.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม  คลิก Download

ITA64_EB16 ข้อ1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  คลิก Download

ITA64_EB16 ข้อ2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB16 ข้อ3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน  คลิก Download

ITA64_EB16 ข้อ4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  คลิก Download

ITA64_EB18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  คลิก Download

ITA64_EB18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน  คลิก Download

ITA64_EB18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก Download

ITA64_EB18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  คลิก Download

ITA64_EB24 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download

ITA64_EB24 ข้อ 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download

ITA64_EB24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB24 ข้อ 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download  

ITA64_EB24 ข้อ 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 1.2 โครงการ อบรมเกี่ยวกับ ITA  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB9-21-22   ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  คลิก Download

ITA 64_EB 19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 19 ข้อ 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 19 ข้อ 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 19 ข้อ 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 20  ข้อ 1. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 20  ข้อ 2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB 20  ข้อ 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  คลิก Download

ITA 64_EB 20  ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  คลิก Download

ITA 64_EB23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG  คลิก Download

ITA 64_EB23 ข้อ 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG  คลิก Download

ITA 64_EB23 ข้อ 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG  คลิก Download

ITA 64_EB23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 1.2 โครงการ  กิจกรรม  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 2. รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 3. รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 4-6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download

ITA 64_EB12  ข้อ 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2564  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2564  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2564  คลิก Download

ITA64_EB3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ์้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA 64_EB18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12) คลิก Download

ITA 64_EB18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  คลิก Download

ITA 64_EB18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 12 เดือน  คลิก Download

ITA 64_EB18 ข้อ2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน  2564 (สขร.1)  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม 2564  คลิก Download

ITA64_EB4 ชุดที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน สิงหาคม 2564  คลิก Download

ITA64_EB10 ข้อ3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564) คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564  คลิก Download

ITA64_EB11ข้อ4.1 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ  คลิก Download

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ���������������������������(ITA)