กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกงานบริหาร(ITA)

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบ 2562  คลิก Download

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562  คลิก Download

ประมวลกฎหมายข้าราชการพลเรือน  คลิก Download

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  คลิก Download

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  คลิก Download

ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับย่อภาษาไทย  คลิก Download

แผนยุทธศาสตร์strategyMOPH2019  คลิก Download

นโยบายศาสตราจารย์นายแพทย์-รัชตะ-รัชตะนาวิน  คลิก Download

นโยบายศาสตราจารย์คลินิก-เกียรติคุณ-นายแพทย์ปิยะสกล-สกลสัตยาทร  คลิก Download

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข-โดยนายแพทย์เจษฎา-โชคดารงสุข  คลิก Download

แผนการใช้งบประมาณปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2561  คลิก Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิก Download

รายงานผลการติดตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562  คลิก Download

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  คลิก Download

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จรรยาข้าราชการ  คลิก Download

กรอบแนวทาง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คลิก Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม  คลิก Download

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหาร(ITA)